Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hžadaj
Ružomberok
Kostol Povýšenia svätého kríža

Kostol Povýšenia svätého kríža Kostol Povýšenia svätého kríža Sväté omše:
Pondelok - Sobota: 8:00, 18:00
Nedeža: 7:00, 9:00

Tel.: 044/430 51 50

Kontakt:
Ján Revák SJ (Rektor kostola)
e-mail: jan.revak@gmail.com)

Blog s aktuálnymi informáciami o kostole

Detská svätá omša: Každú druhú nedežu v mesiaci o 16.30 hod.

Noviciátna svätá omša za účasti pátra magistra s novicmi: Každý štvrtok o 18.00 hod. a každú nedežu o 9.00 hod.

Gréckokatolícka liturgia: Každú nedežu o 10.30 hod.

Spovedanie:
Každý deň pol hodinu pred svätou omšou aj počas nej. (Od 7.30 do 8.30, od 17.30 do 18.30) V nedežu nespovedáme.

Adorácia Oltárnej Sviatosti: Každý štvrtok po rannej svätej omši (modlitba za nové kňazské a rehožné povolania a modlitba za rodiny), sviatos je vystavená na poklonu až do večernej svätej omše.

Pobožnosti: Pred každou svätou omšou modlitba ruženca. Litánie k Panne Márii (máj, október). Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu (jún). Novéna k Duchu Svätému. Pravidelné mesačné obnovy pre charizmatické spoločenstvá. V pôstnom období krížové cesty.
 
Rezidencia

kolegium Nám. A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok

Tel.: 044/430 51 37
Fax: 044/430 51 90
Noviciát Spoločnosti Ježišovej

Noviciát Spoločnosti Ježišovej Noviciát Spoločnosti Ježišovej Noviciát Spoločnosti Ježišovej
Nám. A. Hlinku 56/1
034 01 Ružomberok

Tel.: 044/430 51 37
Fax: 044/430 51 90
E-mail: noviciatsj@jezuiti.sk

Viac o noviciáte.
Vila Trlensko

kolegium kolegium

Tel.: 044 / 43 220 13


História Jezuitov v Ružomberku, 1922 – 1950
     Po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie zostal piaristický kláštor spolu so školou prakticky opustený. Na túto novú situáciu sa snažil zareagova spišský biskup Ján Vojtašák, ktorý sem pozval jezuitov. Na sviatok Panny Márie Snežnej roku 1922 prišiel do Ružomberka páter Mikuš s frátrom Pochácom.

     Ďalší členovia novej komunity prišli o niekožko dní neskôr, p. Čambál, p. Takáč a fr. Patúc. Hneď sa pustili do vykonávania apoštolátu, ktorý pozostával najmä z kázania a slúženia svätých omší v kostole, šírenia úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu. Už o rok sa uskutočnil prvý večerný sprievod na kalváriu pred sviatkom Božského Srdca. Slávnosti obyčajne predchádzala trojdňová duchovná obnova, ktorá vrcholila slávnostnou omšou na námestí pred jezuitským kostolom. Celebrantom býval otec biskup Ján Vojtašák. Na svätú omšu prichádzali žudi
„Akcia K“ v Ružomberku
(Prebraté z časopisu Listy z noviciátu)

     Po prevzatí moci Komunistickou stranou vo februári 1948, sa od biskupov žiadala prísaha vernosti, ktorej konečným ciežom bolo preruši spojenie Cirkvi na Slovensku s Vatikánom a vytvorenie „poslušnej, vlasteneckej cirkvi“. Štát sa usiloval budi dojem, že má k náboženstvu pozitívny vzah, ale pritom oddežoval biskupov od veriaceho žudu a kňazov.

     Už v roku 1945 poštátnili väčšinu rehožných domov, no neodvážili sa zatiaž poštátni také domy, kde sa formovali novici a školastici. Až 16. marca 1950 prišli dvaja vládni „zmocnenci“, aby noviciát v Ružomberku poštátnili. Začiakom apríla 1950 dozrel čas, aby sa uskutočnila Akcia K, čiže likvidácia kláštorov v Československu.

     V noci z 13. na 14. apríla 1950 obsadili milicionári, príslušníci verejnej bezpečnosti a tajnej polície všetky mužské kláštory v ce
Trlenská chata
(Spracoval: Bohumil Mokriš)

     Po otvorení ružomberského noviciátu v roku 1930 sa rehožný život začal rozvíja v celej svojej plnosti a sile. Táto sila sa dosahovala skrze formáciu pomocou modlitby, štúdia, práce a hlavne každodenného prijímania eucharistického Ježiša.

     Novici chodili do ružomberskej nemocnice slúži chorým a bezvládnym, vyučova náboženstvo do okolitých dedín a vykonávali potrebné manuálne práce. V Ružomberku bývali aj školastici, ktorí sa intenzívnym štúdiom pripravovali na prijatie kňazskej služby. Svätý Ignác, nᚠzakladatež, vyšším predstaveným odporúča nájs vhodné miesto pre rekreáciu a oddych, aby mladý rehožný dorast mohol s obnovenými silami pokračova vo svojej formácii a v dozrievaní na dobrých Ježišových spoločníkov. Vzhžadom na túto radu pomýšžal páter provinciál Rudolf Mi
Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Vᚠe-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnos Ježišova?
1773 387(23%)
1814 473(28%)
1714 370(22%)
1540 470(28%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veri, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život a naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEźA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivos a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteža

Piešany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učitežov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - źudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijíma svoj život ako Božie povolanie.

Tomᚠa František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písa.

Spoločnos Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | Š 2014 Salieri | BeTTa webhosting