Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hžadaj
Aktuality
11.03.2014
Mnoho darov, jeden Duch

V čase od 19. do 27. júla sa uskutoční Stredoeurópsky MAG+S, ktorý sa tento rok bude kona v Budapešti. Ide o letné podujatie pre mladých od 18 do 30 rokov organizované jezuitmi.

MAG+S je určený pre všetkých, ktorí chcú zaži v živote viac. Viac v službe, spoločenstve, zdiežaní, priatežstvách… Programu sa zúčastnia mladí z rôznych krajín: Litva, Slovinsko, Rumunsko, Maďarsko, Brazília... a budú spoločne objavova Boha cez nové situácie (skúsenosti - experimenty).

 

Program MAG+S-u:

Experimenty (od 19. do 24. júla)

Účastníci v menších medzinárodných skupinkách strávia 5 dní v experimente podža vlastného výberu. Experimenty - sociálne, umelecké, pútnické, ekologické alebo spirituálne budú prebieha v Rumunsku, Maďarsku aj na Slovensku. Každý deň je založený na 5 pilieroch: téma dňa, omša, aktivita, zdiežanie, examen.

MAGIS FESTIVAL V BUDAPEŠTI (od 24. do 27. júla)   

Po skončení experimentov sa všetci účastníci stretnú na záverečnom programe MAG+S festival v Budapešti. 

 

Účastnícky poplatok je 75 EUR.

 

ZAREGISTROVA SA môžeš TU.

 

V prípade otázok napíš na: magis.slovensko@gmail.com

Viac informácií: na stránke magis14.org a na facebooku

 

04.03.2014
Cesty obrátenia

03.03.2014
Putovná Magis výstava

Spoločenstvo Magis pripravilo putovnú výstavu, ktorá predstavuje letné podujatia Magis a Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnili minulého roku v Brazílii a taktiež Stredoeurópsky Magis, ktorý sa konal na Slovensku. Celkovo trinás panelov zachytáva rozličné momenty ako aj svedectvá účastníkov týchto letných podujatí. Výstava prebieha od 7. apríla priestoroch jezuitského domu v Košiciach.

01.03.2014
Umenie Ducha u jezuitov v Piešanoch

Pozývame Vás do Piešan, na 33. pokračovanie projektu UMENIE DUCHA - Návrat súčasného umenia do chrámu v jezuitskej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Poštovej ulici. Od 29. marca 2014 tu predstavujeme dielo Igora Kalného: Ukrižovaný, 1985-86.

Ďalšie informácie nájdete aj na našom Blogu

Igor Kalný: Ukrižovaný, 1985-86

Teším sa na Vašu návštevu v Piešanoch

Informoval: P. Leopold Slaninka SJ

 

„Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnos a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na zemi.“ (Kol 1, 19-20) 
 

Igor Kalný: Ukrižovaný, 1985-86

20.02.2014
Prispejte 2% z dane na činnos jezuitov

Vážení priatelia.

Spoločnos Ježišova vyvíja v rámci svojej činnosti rozličné aktivity zamerané na rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, podporu vzdelávania, sociálnu pomoc, zachovanie kultúrnych hodnôt, ochranu žudských práv. Ak chcete prispie na podporu týchto aktivít, môžete tak aj v tomto roku urobi poukázaním 2% z Vašej zaplatenej dane. Každému darcovi úprimne ďakujeme a zahŕňame ho do modlitieb, ktorými v jezuitských komunitách denne prosíme za dobrodincov.

 

Stiahnite si dokument s našimi údajmi:

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane: PDF, WORD

Naše údaje: 
Spoločnos Ježišova
Adresa: Panská 11, 814 99 Bratislava
IČO: 00599051
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Číslo účtu: 683254033/7500
(Československá obchodná banka, a.s.)

 

 

 

 

 

05.06.2013
Aká je tvoja životná cesta?


Ako Ježišovi spoločníci žijeme svoju identitu vo svete mnohorakých obrazov a tvárí rôznych kultúr. Napriek rozdielnostiam to, čo nás zjednocuje ako jezuitov, je Kristus a rozhodnutie slúži mu: neby hluchý na volanie Pána, ale ochotný plni jeho vôžu. Naše poslanie je: objavi Krista tam, kde ho predtým nezbadali a zjavi ho tam, kde nebol videný.


Cirkev vás potrebuje, ráta s vami a naďalej sa na vás obracia s dôverou, najmä keď treba dosiahnu tie fyzické a duchovné miesta, kam iní neprídu alebo prídu vežmi ažko. (Z príhovoru Benedikta XVI. Členom 35. generálnej kongregácie)


Ak máš aj ty otázku, či je toto tvoja cesta a chceš o nás vedie viac, napíš:

Ondrej Gabriš SJ,
Poštová 1
921 01 Piešany
e-mail: ondrejgabrissj@gmail.com


Viac informácií a užitočné materiály pre rozhodovanie nájdeš na: Životné povolanie

29.01.2012
Naplánujte si duchovné cvičenia na tento rok


Uvažujete nad duchovnými cvičeniami v priebehu tohto roka?

Informujte sa:

Ponuka duchovných cvičení v Prešove

Exercičný dom sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81


Ponuka duchovných cvičení v Piešanoch

Exercičný dom, Poštová 1


Ponuka duchovných cvičení v Centre spirituality Loyola

Nám. Padlých hrdinov 7, Ivanka pri Dunaji

 

 „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetžoval nám Písma?“ (Lk 24,32)

12.04.2014
Príbeh košických kalvárskych schodov

Ako a kde sa to všetko odohrávalo? Na úvod je dobré zača predstavením miesta a kostola samotného, samozrejme vo vežkej  skratke. Z publikovaných prác je známe, že košickí saleziáni spravujú barokový rímskokatolícky kalvársky kostol Sedembolestnej Panny Márie v Košiciach, národnú kultúrnu pamiatku. Ten spolu s prináležiacimi kaplnkami krížovej cesty v aleji zelene, so súsošiami a s blízkym dnes už zaniknutým cintorínom, bol už od obdobia vrcholiaceho baroka známym pútnickým miestom a zároveň výraznou dominantou na vrchu Kalvárie za mestom. Svojim významom a realizáciou je porovnatežný s banskoštiavnickou či prešovskou Kalváriou. Vznik košickej Kalvárie súvisí pôvodne s činnosou košických jezuitov a ich Združenia Kristovej agónie. Iniciátorom bol páter Juraj Mihalóczi SJ v roku 1737, a už v roku 1758 bol s podporou mesta a vďaka stavitežovi Nikodémovi Litzkému postavený unikátny dvojposchodový pútnický kostol – s horným nemeckým a maďarským, a dolným slovenským kostolom, s dodnes zachovanými súčasami barokového mobiliáru, či s kópiou tzv. svätých schodov (scala sancta) so svätými relikviami. Neskôr – v roku 1826 mu udelil pápež Lev XII. odpustky na dni 3. mája k sviatku Nájdenia sv. Kríža a v nedežu po 15. septembri na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorý sa tu takto slávi do sučasnosti. 

Samotný fenomén svätých schodov s Kristovou krvou pochádzajúcich priamo z Jeruzalema z paláca Pontia Piláta a prenesených neskôr v 4. storočí sv. Helenou do Ríma je pomerne dobre známy. Poznajú ich najmä všetci pútnici či turisti, ktorí aspoň raz v živote zavítali do Ríma, alebo ktorí o posvätných miestach kresanského Ríma aspoň počuli. A tak na tomto mieste, presnejšie v prílohe za článkom, len pripájame niekožko odkazov na dostupné internetové podklady k téme. Cellý článok si môžte prečíta TU
 
 

 
Autor príspevku: Juraj Gembický
Foto: Juraj Gembický

 

11.04.2014
Jezuitské akademické inštitúcie na stretnutí so Svätým Otcom

Pápež František prijal na audiencii v Aule Pavla VI. profesorov, zamestnancov a študentov troch pápežských inštitúcií, vedených Spoločnosou Ježišovou. Ide o Pápežskú Gregorovu univerzitu, Pápežský biblický inštitút a Pápežský východný inštitút. Stretnutie otvoril generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej páter Adolfo Nicolás. 

Tri spomenuté inštitúcie Spoločnosti Ježišovej v roku 1928 združil do konzorcia pápež Pius XI. Ako povedal Svätý Otec, z ich spoločného úsilia by k dispozícii pápežovi, námestníkovi Krista na zemi, vyplýva nevyhnutnos „rozvíjania ich spolupráce a synergickej súčinnosti, uchovávajúc historickú pamä, ujímajúc sa zodpovednosti za prítomnos a pozerajúc do budúcnosti s kreativitou a fantáziou v úsilí o globálny pohžad na situáciu a aktuálne výzvy, a v spolupráci na ich riešení, hžadaním nových ciest bez strachu“.

Svätý Otec ďalej pokračoval: „Prvá vec, ktorú by som chcel zdôrazni, uvažujúc o vašom úsilí, a to ako vyučujúcich, tak aj študentov a tiež zamestnancov, je uvedomova si hodnotu samotného miesta, na ktorom pracujete a študujete, teda mesta Ríma a hlavne Cirkvi Ríma. Má svoju minulos a má svoju prítomnos. Tu sú korene viery: pamä apoštolov a mučeníkov. A je tu „súčasnos“ Cirkvi, aktuálna cesta tejto cirkvi, ktorá predsedá v láske a v službe jednote a univerzálnosti. To všetko by nemalo by brané ako samozrejmos! Má to by prežívané a oceňované s istým záväzkom, ako inštitucionálnym, tak aj osobným, podža iniciatívy každého z vás. Vy sem však súčasne prinášate rôznorodos svojich cirkví, svojich kultúr, z ktorých pochádzate. To je jeden zo vzácnych pokladov rímskych univerzít. Poskytuje cennú príležitos k rastu vo viere a otvorenosti mysle a srdca horizontu katolicity. V tomto horizonte dialektika medzi centrom a perifériami nadobúda svoju vlastnú podobu, podobu evanjeliovú, podža logiky Boha, ktorý prichádza z periférie do centra a vracia sa spä na perifériu.

Ďalší aspekt, o ktorý by som sa chcel podeli, je vzah medzi štúdiom a duchovným životom. Vaša intelektuálna angažovanos vo výučbe a výskume, v štúdiu a v širšej formácii, bude o to plodnejšia a efektívnejšia, o čo viac bude oživovaná láskou ku Kristovi a Cirkvi, o kožko bude pevnejší a harmonickejší vzah medzi štúdiom a modlitbou. Toto nie je čosi zastaralé, je to čosi podstatné! 

Je to jedna z výziev našej doby: odovzdáva vedomosti a ponúknu spolu nimi kžúč k porozumeniu životu, nejde o zhromažďovanie vedomostí bez vzájomného prepojenia. Je potrebná pravá evanjeliová hermeneutika pre lepšie pochopenie života, sveta, žudí, nie nejaká syntéza, ale akási duchovná atmosféra výskumu a istota, postavená na pravde rozumu a viery. Filozofia a teológia vám umožnia nadobudnú presvedčenie, ktoré utvára a posilňuje inteligenciu a osvecuje vôžu. Ale toto všetko je plodné len vtedy, ak sa to robí s otvorenou mysžou a na kolenách. Ten teológ, ktorý sa uspokojuje so svojím myslením ako čímsi kompletným a ukončeným, je podpriemerným teológom. Dobrý teológ a filozof má myslenie otvorené, teda nekompletné, vždy otvorené pre Božie ‚viac‘ a podža pravdy stále vo vývoji, v súlade s pravidlom, ktoré sv. Vincent Lerinský opisuje takto: «annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate» (Commonitorium primum, 23: PL 50, 668): upevňuje sa rokmi, rozširuje sa v priebehu času, prehlbuje sa vekom. Toto je teológ, ktorý má otvorenú mysež. A teológ, ktorý sa nemodlí a ktorý neadoruje Boha, končí ponorený v nechutnom narcizme. Toto je cirkevná choroba. Narcizmus teológov, učencov narobí veža zla, je nechutný.

Účel štúdií na každej pápežskej univerzite je cirkevný. Výskum a štúdium by mali by integrované do osobného i komunitného života, do misijného úsilia, do bratskej lásky a delenia sa s chudobnými, do starostlivosti o vnútorný život vo vzahu s Pánom. Vaše inštitúty nie sú stroje na výrobu teológov a filozofov. Sú komunitami, v ktorých sa rastie, ako v rodine. Univerzitná rodina v sebe obsahuje charizmu riadenia, zverenú nadriadeným, a je tam diakonia nepedagogických pracovníkov, ktorá je nevyhnutná pre vytvorenie rodinného prostredia v každodennom živote, a tiež pre vytvorenie postoja žudskosti a konkrétnej múdrosti, ktorá z dnešných študentov urobí žudí schopných budova žudstvo, odovzdáva pravdu v žudskej dimenzii, aby vedeli, že keby im chýbala dobrota a krása v začlenení sa do rodiny pracoviska, dopadnú ako intelektuáli bez talentu, etici bez láskavosti, myslitelia bez prejavov krásy a žudia zamaskovaní do formalizmu. Úctivý a každodenný kontakt s tvrdou prácou a svedectvom mužov a žien, ktorí pracujú vo vašich inštitúciách, vám dá potrebný rozmer realizmu, aby vaša veda bola vedou žudskou, nie laboratórnou.“

V závere dnešného stretnutia pápeža Františka s akademickou obcou troch jezuitských univerzít, sídliacich v Ríme, na ktorom sa zúčastnilo okolo 5-tisíc jej členov, Svätý Otec dodal:

„Drahí bratia, zverujem každého z vás, vaše štúdium a vašu prácu príhovoru Panny Márie, Sídla múdrosti, sv. Ignáca z Loyoly a vašich svätých patrónov. Žehnám vás a modlím sa za vás. Aj vás prosím, modlite sa za mňa!“
 
 
 
09.04.2014
Správa o situácii v Sýrii

Aj po zavraždení 75-ročného jezuitu P. Fransa Van der Lugta v sýrskom Homse dosiaž neidentifikovanými útočníkmi, sú miestni jezuiti odhodlaní pokračova vo svojej misii. O situácii hovorí sýrsky páter Ghassan Sahoui SJ, spolubrat zavraždeného pátra z komunity v Homse: „Je pravda, že máme smútok, no zároveň, keď sa pozrieme na jeho život prežitý v starom meste Homse, vidíme tu poslanie a výzvu pre všetkých kresanov neopúša svoje územie a zotrva.“

Ako hovorí, zatiaž niet nijakých informácií o dôvode vraždy. V predchádzajúcich mesiacoch páter Frans verejne vyzval k tomu, aby medzinárodné spoločenstvo nezabudlo na Homs a na žudí, ktorí v ňom trpia. Páter Ghassan vysvetžuje: „Hovoril o zložitej situácii, ktorá stále pokračuje, nemajú dokonca ani čo jes.“ 

Na otázku, či jezuiti nemajú strach zotrva v Homse po tejto udalosti a aj po stále nevyjasnenom minuloročnom únose ďalšieho jezuitu P. Paola Dall’Oglia talianskeho pôvodu, o ktorého osude chýbajú aktuálne správy, páter Ghassan odpovedá: „Je to naše poslanie zosta tu až do konca. Takže to všetko, čo sa deje, nás nenapĺňa strachom, naopak, sú to príklady, ktoré dodávajú silu: sú pre nás svetlom v tejto vežmi ažkej a komplikovanej situácii.“ 

Ako reagovali na to, čo sa udialo miestni žudia? „Prišli za nami mnohí, biskupi, kňazi, veža žudí, mnohí telefonujú, prichádzajú sa s nami modli a mnohí oplakávajú jeho smr. My sa usilujeme vysvetli, že on teraz žije v plnosti toho života, ktorý vždy odovzdával druhým, a ktorý dosvedčoval až do konca, aj svojou krvou.“

Slovenský jezuita P. Peter Girašek, ktorý v minulosti strávil v Sýrii istý čas v rámci svojich štúdií, pričom navštívil aj komunitu v Homse, približuje, v čom spočíva misia sýrskych jezuitov:
„Jeden z najväčších dôrazov je dávaný na humanitárnu službu. V Sýrii pôsobí už niekožko rokov Jezuitská služba utečencom. Poskytuje pomoc podža svojich možností, predovšetkým je to distribúcia jedla, ošatenia, ale aj pomoc pri vzdelávaní. Z ďalších činností je to duchovná služba. Tá sa neobmedzuje iba na kostoly a kaplnky, kde jezuiti pôsobia, ale pôsobí aj v rámci dávania duchovných cvičení. Sú tu rozličné skupinky dospelých kresanov a rodín v rámci Spoločenstiev kresanského života „CVX“. Takisto mládežnícke skupiny, známe aj pod názvom Magis.“

V Sýrii, kde kresanská komunita tvorí malú menšinu, sa podža jeho slov jezuiti často stretávajú s príslušníkmi iných náboženstiev: „Súčasou rozličných služieb, ktoré jezuiti vykonávajú, je aj určitý rozmer medzináboženského dialógu. Najlepším príkladom je istotne nezištná služba žuďom v núdzi. Keď pomáhajú utečencom, tam sa nepozerá, či je to moslim, alavita či kresan, pravoslávny alebo katolík, tam sa v prvom rade pozerá na človeka.“ 

Páter Girašek, ktorý pôsobí v Bratislave ako sócius provinciála, ďalej na základe svojej skúsenosti spred štyroch rokov z Damasku a spred dvoch rokov v Bejrúte hovorí, že jezuiti na Blízkom východe sa usilujú podporova dialóg aj na intelektuálnej úrovni. Robia to formou prednášok alebo stretaní s predstavitežmi jednotlivých náboženstiev, čo je však v súčasnosti najmä v Sýrii vežmi sažené.

Zavraždený páter Van der Lugt bol holandského pôvodu. P. Girašek vysvetžuje, že v krajinách Blízkeho východu nie je zriedkavé stretnú Holanďana: „Do tejto provincie patria okrem Sýrie aj Egypt, Libanon, Alžírsko, Maroko... Tým, že kresania v týchto krajinách, možno až na Libanon, sú menšinou, aj v rámci Spoločnosti Ježišovej bolo pozvanie, aby sa aj jezuiti zo zahraničia podiežali na tejto práci, na apoštoláte práve v Blízkovýchodnej provincii. Pred niekožkými desaročiami prišlo aj pomerne vežké množstvo jezuitov z Holandska. Konkrétne som to vnímal, že tí jezuiti sa zžili s tou krajinou.“ Členom Blízkovýchodnej provincie je aj dnes 85-ročný bývalý generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Peter-Hans Kolvenbach, ktorý rovnako pochádza z Holandska. Od roku 2008, keď po 25 rokoch odstúpil z vedenia rehole, žije v rehožnom dome v Bejrúte.

Čo môžu jezuiti dosiahnu zotrvávaním v krajine aj za cenu rizika?„My nemôžeme pomôc žuďom tým, že by sme vyriešili konflikty, ale môžeme by s žuďmi. By s žuďmi viery, teda stᝠpri nich. A práve pri tomto pátrovi jezuitovi to bolo vidie, môžeme poveda, áno, až do konca, do svojej smrti zavraždením. On sa stal teraz ikonou človeka, ktorý žije s žuďmi,“ uzatvára páter Girašek.
 
Prevzaté z Radio Vaticana
 
Foto: Páter Frans Van der Lugt medzi obyvatežmi Homsu na snímke z 29. januára 2014
08.04.2014
V Homse bol zavraždený jezuita P. Frans van der Lugt

V sýrskom meste Homs bol 7. apríla okolo 8. hodiny ráno zavraždený holandský jezuita páter Frans van der Lugt, ktorý žil uprostred nepokojov mesta. Ako uviedol páter Federico Lombardi SJ, generálny riaditež Vatikánskeho rozhlasu, podža svedectva spolubratov bol 75-ročný páter Frans van der Lugt odvedený dvoma ozbrojenými mužmi, ktorí ho bili a potom zabili dvoma výstrelmi do hlavy pre domom jezuitov v Homse. „Zomrel ako muž pokoja, ktorý s vežkou odvahou chcel zosta verný v situácii vežmi ažkej a riskantnej pre sýrsky žud, ktorému zasvätil dlhé roky svojho života a svoju duchovnú službu. Kde zomiera žud, zomierajú s ním aj jeho verní pastieri. V tejto chvíli vežkého zármutku vyjadrujeme našu spoluúčas v modlitbe, ale aj vďačnos a hrdos, že sme mali spolubrata tak blízkeho trpiacim, ktorý vydal svedectvo o Ježišovej láske až do konca“ – uviedol páter Lombardi.
Prevzaté z: Radio Vaticana

Generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Adolfo Nicolás a Generálna kúria jezuitov v Ríme vydali k vražde 75-ročného holandského pátra Fransa Van der Lugta SJ, nasledovné vyhlásenie:

„Páter generál a Generálna kúria po vypočutí správy o zavraždení pátra Fransa Van der Lugta vyjadrujú svoje zdesenie nad brutálnou vraždou muža, ktorý zasvätil svoj život chudobným a núdznym, a to najmä v meste Homs, a ktorý ich nechcel opusti ani vo chvížach najväčšieho nebezpečenstva. Neustále hovoril o pokoji a zmierení a otvoril dvere všetkým, ktorí ho prosili o pomoc, a to bez rozdielu rasy či náboženstva. «Nevidím moslimov alebo kresanov, hovorieval, ale iba žudské bytosti. Som jediný kňaz a jediný cudzinec v tomto meste, ale necítim sa ako cudzinec.» Páter Frans prišiel do Sýrie v roku 1966 a od tej doby sa vždy snažil o zjednotenie Sýrčanov rôzneho pôvodu tým, že ich povzbudzoval k dialógu. Dúfame a prosíme Pána, aby jeho obeta priniesla ovocie pokoja, a aby bola ďalším podnetom pre umlčanie zbraní a zbavenie sa nenávisti.“

07.04.2014
Cesty obrátenia - nahrávky pôstnych kázní

Milí priatelia,

ponúkame vám možnos stiahnu si a vypoču zvukové záznamy homílií pozvaných kazatežov v rámci tohtoročného cyklu pôstnych kázni na tému "Cesty obrátenia" ktoré prebiehajú počas tohto pôstneho obdobia na pondelkových svätých omšiach v jezuitskom kostole v Bratislave (tzv. „Osmičky“).

 

Zvukové záznamy homílii pôstnych kazatežov: 

 
 
 

 
 
 
 
01.04.2014
Svätorečenie bl. Jozefa de Anchietu SJ

Dňa 3. apríla 2014 Svätý Otec František podpísal dekrét, ktorým vyhlásil za svätého blahoslaveného Jozefa de Anchietu SJ. Tento jezuitský misionár zo 16. storočia je uctievaný ako apoštol Brazílie a je považovaný za jedného zo zakladatežov brazílskych metropol Sao Paulo a Rio de Janeiro, ako aj za otca brazílskej literatúry. Ďakovnú svätú omšu za svätorečenie bude pápež František slávi vo štvrtok vežkonočnej oktávy, 24.4., v kostole sv. Ignáca z Loyoly, a to za účasti biskupov a predstavitežov Brazílie a Kanady.

Životopis Bl. Jozefa de Anchieta (1534–1597) 

Bl. Jozef (José) de Anchieta pochádzal z Kanárskych ostrovov pri severozápadnom pobreží Afriky. Narodil sa 19. marca 1534 v mestečku S. Cristobal de la Laguna na ostrove Tenerife. Po dosiahnutí základného vzdelania prešiel študova logiku na univerzitu v portugalskom meste Coimbre. V tomto meste vstúpil aj do jezuitskej rehole 1. mája 1551. Keďže prejavoval záujem o misie a pritom mal zdravotné ažkosti, predstavení ho už po dvoch rokoch poslali do brazílskych misií, aby sa tam zotavil a zároveň aby privykol na misionársky život. 

Na brazílsku pôdu vystúpil v prístave Bahia 8. júla 1553. O rok neskôr sa vydal na misionársku cestu s prvým brazílskym jezuitským misionárom Manuelom de Nobrega. Šli na juh, kde v lokalite Piratininga založili jezuitské kolégium. Keďže v ňom začali činnos na sviatok Obrátenia sv. Pavla, nazvali ho podža tohto apoštola. Neskôr prijalo toto meno celé vežké rozrastajúce sa mesto. Tak brazílski dejepisci zaraďujú medzi zakladatežov vežkomesta Sčo Paulo jezuitských misionárov Manuela de Nobrega a Josého Anchietu.

Mladý misionár Anchieta ostal niekožko rokov vyučova gramatiku v novom kolégiu. Medzi žiakmi mal nielen deti portugalských kolonizátorov, ale aj mladých domorodcov z kmeňov Tupí a Guaraní. So záujmom sa oboznámil nielen s ich spôsobom života, ale aj s ich rečou tak, že mohol zostavi užitočné príručky v ich reči. 

Provinciál Nobrega čoskoro zistil, že v Josém má cenného spolupracovníka. Preto si ho v r. 1563 pribral na mierové rokovania medzi Portugalcami a divými Tamoyos, ktorí s podporou francúzskych kalvínov-hugenotov prepadávali kolóniu sv. Vincenta. Rokovania trvali dlho a José Anchieta musel osta medzi žudožrútmi ako rukojemník. 

Po prekonaní nebezpečného poslania prijal v r. 1566 kňazskú vysviacku. V r. 1567 bol spoločníkom pátra de Nobrega pri zakladaní mesta Rio de Janeiro. Hneď nato sa stal na desa rokov predstaveným misie sv. Vincenta, odkiaž mal vies misionársku prácu medzi domorodcami Tapuyas. 

V období rokov 1578–1586 bol brazílskym provinciálom. Po odovzdaní tejto funkcie svojmu nástupcovi odišiel do strediska Reritiba v kapitanáte Sv. Ducha (Espiritu Santo) pri východnom pobreží. Tam vykonával civilizačnú a misionársku prácu medzi pralesnými kočovníkmi, ktorých privádzal k usadlému kresanskému životu. V tejto práci zakončil svoj život ako 63-ročný v júni r. 1597. Neskôr dali lokalite Reritiba na počes obetavého misionára meno Anchieta. 

Pápež Ján Pavol II. vyhlásil Jozefa (Josého) Anchietu 22. júna 1980 za blahoslaveného. Brazílčania ho uctievajú ako apoštola Brazílie a zakladateža brazílskej literatúry. Okrem gramatiky v jazyku tupí napísal viaceré kázne, spevy a básne, ako aj drámy s náboženským obsahom v portugalčine, latinčine a v domorodých jazykoch tupí a guaraní. Zachovali sa dve jeho dlhé latinské básne. Jednu o Panne Márii s takmer 2900 veršami zložil v žudožrútskom zajatí. Keďže nemal iné pisárske možnosti, napísal ju do piesku na morskom brehu a naučil sa ju naspamä. Po prepustení na slobodu ju prepísal na papier. Druhú, ešte dlhšiu báseň s historickým obsahom sa podarilo objavi až v r. 1958 v Rio de Janeiro. Okrem toho sa zachovali početné listy a správy, ktoré približujú dramatický vývoj brazílskych misií v druhej polovici 16. storočia.

 

 

01.04.2014
Spoločnos Ježišova v číslach

Má pápež jezuita vplyv na nárast povolaní v Spoločnosti Ježišovej? Ako uvádza časopis talianskych jezuitov Popoli, nemožno s istotou odpoveda na túto otázku, avšak v poslednom roku došlo k zvýšeniu počtu novicov, a to najmä v Európe. V porovnaní s rokom 2012, keď bol ich počet celkovo 699, v roku 2013 vzrástol na 706. Je to prvý prípad nárastu od roku 2009. Pokiaž ide o konkrétne údaje, v Európe vzrástol počet novicov o 24, v Ázii o 9. Je to pozitívny údaj, ktorý znamená miernu inverziu vzhžadom na všeobecný klesajúci trend jezuitov. Počty narastajú v Afrike a v Indii, kým v ostatných oblastiach klesajú. V roku 2013 mala Spoločnos Ježišova 16.986 členov, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 268 členov menej. Túto skutočnos potvrdzuje štatistika rehole aktualizovaná k 1. januáru 2014. 
V geografickom zmysle je Spoločnos Ježišova stále menej európska a viac univerzálna. V súčasnej dobe je európskych jezuitov 5045 (29% z celkového počtu), 2395 zo Severnej Ameriky (14%), zatiaž čo v Latinskej Amerike ich je 2394 (14%), v Afrike 1515 (9%) a 5636 v Ázii (34%).

 
 
 
29.03.2014
Apoštolát modlitby

Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáha kresanom, aby spojili svoju modlitbu a svoj život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to všeobecné a misijné úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux, panna a učitežka Cirkvi.

Sv. Terézia poznala Apoštolát modlitby. Vo svojich posledných autobiografických poznámkach napísala: "Túžim by dcérou Cirkvi, tak ako bola naša matka svätá Terézia, a modli sa na úmysly nášho Svätého Otca."
Apoštolát modlitby nás pozýva, aby sme každý deň začínali obetovaním sa Bohu, obetovaním seba samých, našich radostí a našich bolestí, našich úspechov i našich neúspechov za spásu sveta.

 

Modlitba obetovania dňa a úmysly apoštolátu modlitby na marec:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedči o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca na tento mesiac:

Všeobecný: Aby vlády podporovali ochranu stvorenstva a spravodlivé rozdelenie prírodných zdrojov.

Evanjelizačný: Aby vzkriesený Pán napĺňal nádejou srdcia tých, ktorí sú skúšaní bolesou a chorobou.

Úmysel našich biskupov: Za dar lásky, aby sme dokázali milova Boha i našich blížnych čistým a láskavým srdcom, ktoré nie je zaažené egoizmom.

Zamyslenia k úmyslom apoštolátu modlitby

Apoštolát modlitby dnes

Foto: Archív SJ

29.03.2014
Akcia 365 apríl

Pozdrav Pán Boh

Dnes vďaka internetu mnoho žudí môže účinne komunikova vo veciach osobných i pracovných vežmi rýchlo. Rýchle šírenie informácii - ako hovorí pápež František - môže by miestom bohatým na žudskos. Rovnako sa tu ale ukrývajú nebezpečenstvá a pokušenia zabúda na zodpovednú komunikáciu. Tieto témy sú posolstvom na nasledujúci mesiac. V čase pôstu nás môžu vies k prehĺbeniu obdarovania druhých prostredníctvom médií. 
Zároveň Vám chcem popria požehnané sviatky zmŕtvychvstania nášho Pána, ktoré oslávime tento mesiac.

Akcia 365 apríl PDF

S pozdravom

Milan Hudaček SJ


Akcia 365 je cirkevné hnutie, ktoré v roku 1959 založil v Nemecku P. Johannes Leppich SJ. Na Slovensku jestvuje od roku 1992, kedy ho medzi veriacimi šíril P. Štefan Senčík SJ. Tvorcovia letáku Akcia 365 sa snažia aj touto formou motivova priaznivcov tohoto hnutia, aby urobili aspoň jeden dobrý skutok denne a niečo mimoriadne dobré raz ročne, ako to vyplýva z podstaty hnutia založeného v Nemecku. Hnutie sa dnes stalo širokou rodinou s priaznivcami na Slovensku, v Čechách a medzi Slovákmi pracujúcimi v Anglicku a USA. Hnutie schválil Arcibiskupský úrad v Trnave. K blogovej komunikácií odporúčame stránku jezuiti.sk/blog/xaveriada/akcia-365/

 

28.03.2014
Nové číslo Posla


Čo nájdete v marcovom  čísle mesačníka Posol?

O „ovocí svetla, ktoré je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde,“ uvažuje v rubrike Stále aktuálne slová emeritný pápež Benedikt XVI.

Čo urobíme s osobným utrpením? – pýta sa v titulku úvodníka Posla autor Roman Modig. Píše aj o tom, že naša viera je podrobená mnohým skúškam a životné ažkosti máme prijíma s pohžadom upretým na Ježiša. Poukazuje na príklad zakladateža rehole redemptoristov svätého Alfonza Máriu de Liguoriho, ktorý po vylúčení z vlastnej rehole neprotestoval, ani nehžadal pomoc mimo Cirkvi, ale „do jednej ruky vzal kríž, do druhej obrázok Panny Márie a padol na kolená...“

Srdce vteleného slova – v desiatej časti cyklu redakcia približuje podnetné úvahy austrálskeho kňaza Dennisa Murphyho, ktorý napísal viacero kníh o Božskom Srdci pre kňazov, rehožníkov a laikov.

Štefan Kováč v článku Kristus na kríži: Je dokonané približuje význam a posolstvo Kristovho kríža pre súčasných kresanov. Článok dopĺňajú verše Bystríka Mistríka nazvané Pod krížom.

V príspevkoch venovaných rubrike Apoštolátu modlitby z pera Andrey Eliášovej – Božie požehnanie – posila v každom úsilí V životných skúškach Boha neodvrhla sa dozviete o účinkoch svätenej vody a o sile viery cisárovnej Zity Habsburskej.

Bolo to Božie riadenie – v príspevku pod týmto názvom sa autor Ladislav Sabo vracia k udalosti, ktorá sa odohrala v jeho rodine a je dôkazom pravdivosti starého príslovia, že „kto sa Boha nespustí, Boh ho neopustí.“

Pôstne obdobie je milostivý čas na vnímavejšie čítanie a počúvanie Božieho Slova – pripomína v 25. časti cyklu Stretnutie s Božím slovom jezuita Ján Ďurica. Objasňuje silu Božieho slova a sviatostí i hlásanie Božieho slova vo vzahu k chudobným.

V rubrike V radosti i bolesti určenej najmä ako povzbudenie pre chorých a životom skúšaných nájdete skutočný príbeh dôchodkyne Márie z Bratislavy – Uzdravená na sviatok Božieho milosrdenstva.

Pápež František prijal na tohtoročný sviatok svätého Valentína na Svätopeterskom námestí v Ríme vyše 20 000 snúbencov z viac ako tridsiatich krajín. Pápežove slová povzbudenia, svedectvá snúbencov i otázky, ktorými sa obrátili na pápeža, nájdete v článku Pápež František pre snúbencov.

Zaneprázdnení rodičia poslali svoju dcéru – tínedžerku na Vežkú noc k tete do malej horskej dedinky na Liptove. Najprv si dievča s hrôzou predstavovalo „nudu“ z toho, že u tety nebude internet, facebook ani dobrý signál na mobil. No táto skutočná príhoda sa napokon končí prekvapivo, záver sa dozviete v príspevku Jaroslavy Koníčkovej  Vežká noc s tetou.

O láske obetavej a o tom, ako budova pravé vzahy, píše Gabriela Segíňová.

Autor rubriky Z našich dejín páter Milan Hromník sa aj v tomto čísle venuje téme Hrob a relikvie svätého Cyrila. Približuje objavenie a prenesenie ostatkov svätého Cyrila pápežovi Pavlovi VI. v roku 1963 za zaujímavých okolností.

Kedy, ak nie dnes? – tak nazvala svoj príspevok Zuzana Romančáková. Zamýšža sa v ňom nad časom, ktorý venujeme blížnym, a našou vnímavosou voči potrebám druhých.

V  rubrike Posol deom malým i vežkým sa čitatežom opä prihovára autorka kníh pre deti Mariana Komorová – s príbehom Tajomstvo lásky.

V Číne objavili pravdepodobne najstarší kresanský nález – skalný výklenok s vyrytým krížom. Najstaršia rehožníčka na svete – kamiliánska sestra Candida z Talianska oslávila 107 rokov života. Svätý Otec František zavíta v auguste tohto roku do Južnej Kórey. Aj ďalšie zaujímavosti zo sveta Cirkvi sa dozviete v rubrike Letom svetom.

V rubrike V Božej blízkosti nájdete úvahu Cecílie Hudákovej Rozhovory s Pánom. V nej pod Kristovým krížom medituje o Božích daroch, ktoré sme dostali. 


Časopis Posol je mesačník slovenských katolíkov, vydáva ho Spoločnos Ježišova vo vydavatežstve Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu, zakúpi si ho môžete v predajniach Dobrá kniha, Lúč, Spolok sv. Vojtecha i v katolíckych kostoloch, predplati vo vydavatežstve Dobrá kniha.

 

 

21.03.2014
P. Jozef Bartkovjak SJ zložil svojho slávnostné sžuby

V stredu 19. marca, v deň sviatku sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, sa vo večerných hodinách v hlavnom jezuitskom kostole v Ríme konala eucharistická slávnos, pri ktorej piati členovia Spoločnosti Ježišovej zložili do rúk generálneho predstaveného pátra Adolfa Nicolása slávnostné sžuby. Jedným z nich bol aj vedúci Slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu páter Jozef Bartkovjak SJ. Pokračovanie na Radiovaticana

 
10.03.2014
Viera a život

Prvé tohtoročné číslo časopisu Viera a život prináša tému: Na pulze jezuitského jubilea. Venuje sa 200. výročiu obnovenia Spoločnosti Ježišovej.

V čísle nájdete tieto príspevky:

Predhovor čísla z pera šéfredaktora P. Ladislava Csontosa SJ:  Naše snaženia v roku jezuitského jubilea 

Čo predchádzalo obnoveniu Spoločnosti Ježišovej? – píše o tom jezuita a cirkevný historik páter Juraj Dolinský 

Profilový rozhovor s viceprovinciálom Spoločnosti Ježišovej, známym exercitátorom a obžúbeným duchovným radcom pátrom Jozefom Šuppom  pripravila redaktorka Andrea Eliášová pod titulkom Cirkev naliehavo potrebuje žudí so solídnou a hlbokou vierou, s dôkladnou kultúrou a  rýdzou žudskou a sociálnou citlivosou

Moja skúsenos s jezuitmi – tak nadpísal svoj príspevok autor Lukáš Jeník a líči v ňom, akým spôsobom ho ovplyvnilo stretnutie s ignaciánskou spiritualitou a štúdium na „jezuitskej“ univerzite. 

K 90. narodeninám Jána Chryzostoma kardinála Korca pripravila redakcia príspevok Kardinál, jezuita, jubilant z pera Andrei Eliášovej a  trochu zabudnutej knihy rozhovorov rozhlasovej autorky źuby Šajdovej

Rubrika Profily

Nad významným barokovým dedičstvom nadaného skladateža – rehožníka Paulína Juraja Bajana z rehole františkánov sa zamýšža autor, regionálny historik   źudovít Košík

Ján Buchta SJ – skalický „lokálpatriot“- pod týmto názvom nájdete spomienku na  skromného rehožníka s charizmou, ktorého autor príspevku źudovít Košík poznal aj osobne. 

Rubrika Duchovný život

Teologickú meditáciu Výzva k obnove srdca i ducha   pripravil skúsený duchovný radca a exercitátor, súčasný viceprovinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, páter Jozef Šuppa SJ

Duchovné zamyslenie Od obnovenia k (neustálej) obnove pochádza z  pera rektora bratislavského kostola sv. Ladislava otca Michala Vivodu

4 tipy na dobré knihy ponúka jezuita a šéfredaktor Viery a života páter Ladislav Csontos SJ, v súčasnosti zároveň aj prorektor Trnavskej univerzity. 

Rubrika Štúdie a dimenzie

Kvalitnú analýzu Quo vadis sociálny štát ponúka politológ, prorektor Trnavskej univerzity, publicista Milan  Katuninec 

Židovsko-kresanský dialóg  je článok odborníčky z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Lucie Hidvéghyovej

Machiavelliho Mandragora a etika rýchlych riešení  - pod týmto názvom nájdete zaujímavú štúdiu autora Martina Škvarlu

Rubrika Všimli sme si

„Prorockú víziu“ Jozefa Ratzingera o budúcnosti Cirkvi  – z roku 1970 približuje autor, riaditež vydavatežstva Dobrá kniha František  Sočufka SJ

Spisovatež Anton Balហsa vo „farbistej spomienke“ Chvála čítačov vracia do čias detstva.

obohatením rubriky je Modlitba kardinála Johna Henryho Newmanna 

Rubrika Recenzie 

Nájdete v nej „odporúčania“ na tieto tituly:

Pružinec T.: Diakoni a diakonát v ekumenickej perspektíve – recenziu napísal autor M. Lyko

Janok  J. ml.: Cestou pravdy a služby. Spomienky na P. RNDr. Jána Janoka CSsR – knihu recenzuje  J. Šimončič

Bystrický V. - Rogužová J. a kol.: Storočie procesov. Súdy, politika a spoločnos v moderných dejinách Slovenska – o diele píše  M. Katuninec

Hrehová H.: Základy morálnej teológie v dejinnom kontexte I. (Od počiatkov po tridentskú reformu) – recenzuje I. Petríková 

Kuby G.: Globálna sexuálna revolúcia - Strata slobody v mene slobody – recenzentom je I. Gábor

Němec D.: Concordat Agreements between the Holy See and the Post-Communists Countriest (1990-2010)- autorka recenzie M. Moravčíková 

Výber myšlienok k téme čísla tvoria slová a citáty Svätého Otca Františka

Obrazová príloha vyšla pod názvom Formácia mladých ako radostný apoštolát- prináša fotografické momentky z rôznych podujatí, ktoré jezuiti pripravili s mladými žuďmi.

Osobitná príloha je venovaná Roku Sedembolestnej Panny Márie, obsahuje výber tvorby známych slovenských básnikov, ktorí nezabudli na motív bolestnej Matky vo svojich dielach, zamyslenie kňaza Milana Bubáka SVD nad siedmimi bolesami Panny Márie a meditáciu pápeža Pavla VI. „Mária, víazka nad zlom“ . 

Vkladacia príloha: tvorí ju Obsah XXIII. Ročníka Viera a život (za rok 2013)


Časopis Viera a život vydáva vydavatežstvo Dobrá kniha v rámci tlačového apoštolátu Spoločnosti Ježišovej. Časopis má 100 strán včítane 4 stranovej obrazovej prílohy.  Jedno číslo stojí 2 eurá. Ide o recenzovaný časopis. Dostanete ho v predajniach Dobrej knihy, vydavatežstva Lúč a v jezuitských kostoloch.

 

06.03.2014
Stanovisko ku knihe
V týchto dňoch prostredníctvom masmédií rozvírila hladinu verejnosti kniha pátra Šebastiána Labu SJ pod názvom: Róbert Bezák, Pravda o odvolanom arcibiskupovi, ktorá sa šíri v elektronickej podobe. Provincialát Spoločnosti Ježišovej na Slovensku vydáva v tejto súvislosti svoje oficiálne stanovisko:
Služba zmierenia je jedným z hlavných poslaní Spoločnosti Ježišovej od jej počiatku. Toto poslanie jezuiti napĺňajú vernosou Cirkvi, rešpektovaním rozhodnutí Svätého Otca a úsilím rieši bolestné situácie v Cirkvi a vo svete v duchu Ježišovho evanjelia. To si vyžaduje ducha vzájomnej lásky, úcty, pokoja a pravdy. 
Keďže táto kniha nespĺňa uvedené požiadavky, ani neprispieva k skutočnému zmiereniu, nemá rehožné schválenie. Vyjadruje osobný názor a pohžad autora, a nie Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej.    
Povzbudzujeme všetkých žudí, ktorí úprimné hžadajú pravdu a spravodlivos, aby namiesto ďalších kontroverzií hžadali cesty, ktoré rešpektujú vzájomnú úctu, pokoj a pravdu. Sme presvedčení, že ony dávajú reálny predpoklad na dosiahnutie túženého dobra pre všetkých. 
    
Jozef Šuppa SJ, viceprovinciál 

Bratislava, 6. marca 2014

Informoval: Provincialát Spoločnosti Ježišovej na Slovensku                                    
 
24.02.2014
Hrdinská obeta P. Benjamína Martinského SJ

Ježiš pri poslednej večery povedal svojim učeníkom: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priatežov.“ (Jn 15, 13) Život a obeta pátra Benjamína Martinského SJ sú silným príkladom takejto lásky. Otec Benjamín bol kňaz a rehožník, ktorý sa nebál svedči o Kristovi svojim životom a tento aj ponúkol Bohu za ešte nenarodené diea a jeho matku. V nedežu, 23. februára sme si pripomenuli 50. výročie jeho hrdinskej obety.


 

P. Benjamín Martinský sa narodil v Likavke pri Ružomberku 1. marca 1921 ako piate diea z jedenástich v rodine Martonových. V rodnej obci nadobudol základné vzdelanie, keď absolvoval 5 tried žudovej školy. Ako dvanásročného ho na podnet miestneho farára rodičia poslali na štúdia do Trnavského gymnázia. Gymnaziálne štúdia boli u neho spojené s pobytom v jezuitskom internáte Stanislavov. Rodičia napriek chudobným pomerom prispievali na syna mesačným poplatkom 250 korún. Priatežské prostredie, ako aj rozhodnutia ďalších spolužiakov sta sa jezuitom (Štefan Senčík, František Šatura) ho podnietili naplni túžbu po kňazskom povolaní, ktorú mal už v detstve. 
Noviciát začal 30. júla 1938 v Ružomberku. Po zložení sžubov zostal v tamojšom junioráte, kde aj zavŕšil svoje gymnaziálne štúdia maturitou. V roku 1941 si zmenil priezvisko z Marton na Martinský. Po maturite v roku 1943 pokračuje vo filozofických štúdiach na rehožnom inštitúte v Trnave a dokončil ich v Brne. Jeho túžbou bolo ís do Ruska a evanjelizačne pracova v tamojších misiách. Pre tento zámer ho nadchol P. Dieška, a tak sa začal uči po rusky. V jeseni 1946 odchádza na dvojročnú magisterku do Levoče (obdobie jezuitskej formácie po štúdiách filozofie s apoštolským zameraním). V tamojšom malom seminári bol prefektom pre stredoškolákov a viedol aj Mariánsku kongregáciu. Po magisterke odišiel do Bratislavy a rok študoval filozofiu na Filozofickej fakulte UK. V septembri 1949 začal teologické štúdia na Teologickom inštitúte sv. Alojza v Trnave. Teologické štúdia nedokončil pre likvidáciu rehole v apríli 1950. S ostatnými scholastikmi odišiel do internácie v Jasove, v Podolínci a 5. septembra bol zaradený s ďalšími spolužiakmi do Pracovno-technických práporov. Počas tejto služby pracoval na vojenských stavbách v Plzni, v Prahe a v železiarňach v Kladne. V čase dovolenky navštívil J. E. Róberta Pobožného, ktorý ho tajne v prítomnosti kaplána Pavla Kažavského 12. 11. 1950 v nemocničnej kaplnke v Rožňave vysvätil na kňaza. Primičnú omšu slávil skryto v kruhu svojej rodiny.
Po prepustení z PTP si na jeseň 1952 našiel prácu v Handlovej a po roku, s pomocou priatežov, novú prácu v Žiline. Tu pracoval ako úradník na cenovom oddelení a neskôr ako plánovač na plánovacom oddelení KNV. Na odporúčanie P. Rudolfa Mikuša slúžil duchovným vedením tajne prijatým novicom Karolovi Čiernemu a Jozefovi Baďurovi, ktorí pracovali na hygienickej stanici v Žiline. V skrytosti navštevoval pátrov J. Baka a J. Diešku ktorí sa po niekožko rokov ukrývali v Ružomberku v rodine Šulíkových a prinášal im veci pre osobné štúdium. Navštívil aj pátrov F. Litvu a M. Petráša (1951), ktorí sa krátko ukrývali u notára Krišku v Likavke a pripravovali sa na emigráciu. P. Oskara Formánka schovávajúceho sa u Grantnerovcov v źubochni navštevoval, aby mu pomáhal s literatúrou (1952). Býval v Žiline-Strážove, až do zatknutia 21. novembra 1955. Následne ho prokuratúra  8. decembra 1955 obžalovala z nelegálnej činnosti združovania sa proti Československej republike. Na súdnom pojednávaní 13. januára 1956 bol odsúdený trestom odňatia slobody na 3,5 roka. Po jeho odvolaní mu súd v Prahe v marci 1956 zvýšil trest odňatia slobody na 6 rokov. Na výkon trestu nastúpil do Valdíc, neskôr do Jáchymova, kde pracoval v uránových baniach. Z tohto obdobia si doniesol na slobodu zranenie na hrudníku, ktoré sa mu stalo pri závale v bani.
V máji 1960 sa dostal vďaka amnestii prezidenta ČSR na slobodu a našiel si prácu v uhožnej bani v Handlovej. Po dvoch rokoch sa páter Martinský vrátil do Žiliny a zamestnal sa v panelárni až kým neskôr prijal nové ponúknuté miesto v chemickej továrni.
Aj v Žiline pracoval medzi mladými, prirodzene, s rizikom, že sa opä dostane za múry väzenia. Na Žilinu sa viaže dôležitá udalos z jeho života. Spomína na ňu manželka jeho priateža pani Koščová:

V júni sme mu hovorili, čo je u nás nové a aké sú s tým problémy. Čakali sme štvrté diea. Vtedy sme už mali vyjadrenie endokrinológa, gynekológov aj internistov. Okrem jednej lekárky všetci boli zhodne za odstránenie plodu, nedávajúc žiadnu nádej môjmu tehotenstvu. Ako sa stav vyvíjal, prognóza sa vyjasňovala v tom zmysle, že ak diea vôbec donosím, narodí sa buď mŕtve, alebo s ažkými duševnými poruchami, pričom i mne hrozilo, že pôrod pravdepodobne neprežijem. Hoci som mala tri malé deti, ako veriaca matka som ani na chvížu nezaváhala a poručiac svoj život a život svojho dieaa do Božích rúk, bola som pripravená na všetko. To však nie je nič zvláštne, iba samozrejmý postoj kresanskej matky. Naši priatelia - kňazi nás uisovali o svojich modlitbách. Traja obetovali každodenne sv. omšu za nás. Jedným z nich bol i otec Benjamín. Asi raz za týždeň sa zastavil a vždy mal pre nás povzbudzujúce slová. Keď som po dlhom váhaní lekárov v piatom mesiaci bola znovu operovaná, situácia sa zhoršila a musela som odvtedy praktizova rôzne opatrenia, aby sa zabránilo predčasnému pôrodu. Vtedy slúžil páter Benjamín sv. omšu za nás v našej spálni. Bolo to prvý a posledný raz, čo sme boli na jeho svätej omši.
Popri takejto nezaplatitežnej duchovnej pomoci a podpore otec Benjamín nezabúdal ani na prirodzené potreby, na Vianoce nám kúpil kapra, keďže som nemohla stᝠv obchode.
A tak to bolo 23. decembra 1963: otec Benjamín žartoval s demi. Keď odchádzal, šla som za ním zavrie dvere. Keď mi podával ruku, povedal: „Buďte pokojná. Ponúkol som Pánu Bohu svoj život, aby zachoval deom matku. Cítim, že Boh to prijal. Vtedy som ho videla naposledy.
Nikto nevedel, že to, čo hrozilo dieau a jeho matke odniesol na svojom tele ktosi iný, a že to ponúkol Bohu ako obetu.


Po tejto návšteve páter 3. januára 1964 pracoval pri lepení podlahy v materskej škole na Rauchovej ulici v Žiline. Z nevetranej miestnosti po čase chcel odís jeden z robotníkov a pri odchode vo dverách si pripálil cigaretu. Acetónové výpary z lepenej podlahovej krytiny boli spolu s prichádzajúcim kyslíkom pripravenou horžavou zmesou, ktorá hneď v miestnosti vzbĺkla. Páter spolu s ďalšími tromi spolupracovníkmi utrpel najažšie popáleniny. Najprv sa liečil na traumatologickom oddelení v žilinskej nemocnici a neskôr ho vrtužníkom, so 4. stupňom popálenín, previezli do Ostravy. V Žiline sa 17. februára narodil v spomínanej rodine chlapec Stanislav. Jeho matka, ktorú P. Benjamín uistil o svojej modlitbe a obeti, bola tiež zdravotne v poriadku. Na druhý deň po krste malého Stanislava Košča – 23. februára 1964 – páter zomrel. V rodenej Likavke ho pochovali 27. februára 1964 na cintoríne vedža farára Janovčíka, ktorý ho pokrstil. Ulica, na ktorej v Žiline býval (predtým Mičurinova) dnes nesie jeho meno.

Krátky dokument o živote a obete P. Benjamína Martinského si môžte pozrie TU

Spracoval: P. Milan Hudaček SJ
Foto: Archív SJ

 

P. Martinský s veriacimi na púti

31.01.2014
200. výročie obnovenia Spoločnosti Ježišovej

Spoločnos Ježišova si v tomto roku 2014 pripomína významné výročie – 200 rokov od svojho obnovenia. Jezuitská rehoža bola celosvetovo obnovená 7. augusta 1814 bulou pápeža Pia VII. Sollicitudo omnium ecclesiarum. Stalo sa tak vyše 40 rokov od jej zrušenia pápežom Klementom XIV. v roku 1773.

Rehoža, ktorá pod vedením sv. Ignáca z Loyoly získala pápežské schválenie už v roku 1540, si svoju históriu pripomenie viacerými formami. Generálny predstavený jezuitov P.  Adolfo Nicolás SJ v liste vydanom 14. novembra 2013 pozval všetkých členov i spolupracovníkov rehole, každú komunitu, apoštolské dielo, región a provinciu Spoločnosti pripomenú si 200. výročie obnovenia „s pokornou a úprimnou vďačnosou Pánovi, s túžbou uči sa z našich dejín a ako príležitos na duchovnú a apoštolskú obnovu.“ Slávenie bude v Spoločnosti Ježišovej prebieha od sviatku Najsvätejšieho mena Ježiš 3. januára 2014 do 27. septembra 2014, výročia potvrdenia Spoločnosti v roku 1540.

Spoločnos Ježišova, ktorú v roku 1540 schválil na podnet sv. Ignáca pápež Pavol III., sa dostala v druhej polovici 18. storočia pod pažbu ostrej kritiky. V tom čase dosahovala rehoža svoj najväčší rozkvet a práve na tomto dejinnom vrchole sa začalo nad jezuitmi zmráka, a to zo všetkých strán naraz a s obrovskou intenzitou. Pápež Klement XVI. úradným dokumentom Dominus ac Redemptor z 21. júla 1773 zrušil jezuitský rád na celom svete. Protináboženský duch osvietenstva, politické prevraty v Európe a sekularizácia spôsobili veža škôd rehožnému stavu. Znovuobnovenie Spoločnosti Ježišovej sa začalo v Neapolskom krážovstve, kde pápež Pius VII. schválil komunity v  roku 1804. V roku 1813 dovolil, aby mohli jezuiti účinkova v Írsku a v USA. Na tieto jeho kroky prichádzali dobré ohlasy. Pius VII. sa preto rozhodol obnovi Spoločnos Ježišovu po celom svete 7. augusta 1814. Vydal bulu Sollicitudo omnium ecclesiarum, ktorou znovu uviedol jezuitov do života celej všeobecnej Cirkvi. Počet členov rehole dva roky po obnovení bol 674. Vežmi rýchlo rástol a na konci 19. storočia ich bolo už 15 tisíc. Na Slovensko bola rehoža uvedená v roku 1853 v Trnave. O rok neskôr prišli jezuiti aj do Bratislavy. Tožko stručne z histórie o okolnostiach zrušenia a obnovenia Spoločnosti Ježišovej.

Toto jubileum nás má vies k hlbšiemu prežívaniu našej tradície. Ako hovorí P. Adolfo Nicolás SJ v liste adresovanom celej Spoločnosti: „Najlepším spôsobom, ako duchovne vstúpi do tohto osobitného roku, je žiada si milos, ktorú navrhuje sv. Ignác v Duchovných cvičeniach, v meditácii o nazeraní na dosiahnutie lásky: „prosi si od Pána vnútorné poznanie tožkých a takých vežkých dobier, ktoré som dostal od Boha, aby som, uznávajúc to úplne, mohol vo všetkom milova jeho božskú Velebnos a jej slúži”. Inými slovami, nechceme, aby sa naša pozornos upierala iba na minulos. Želáme si lepšie pochopi a oceni našu minulos, aby sme mohli kráča vpred v ústrety budúcnosti s  obnoveným zápalom a horlivosou pre náš život a dnešné poslanie. Hžadiac na tento mížnik v dejinách našej Spoločnosti, pokorne sa poďakujme Bohu, že naša najmenšia Spoločnos trvá dodnes, že v Spoločnosti neprestávame hžada cestu k Bohu skrze spiritualitu sv. Ignáca; že neprestávame rás z  podpory a  výzvy našich bratov v komunite; že prostredníctvom našich služieb stále zakúšame výsadu a rados slúži Cirkvi a svetu, osobitne najnúdznejším. Modlime sa, aby naša vďačná oslava pamiatky tohto 200. výročia znovuobnovenia Spoločnosti bola požehnaná hlbším osvojením si nášho spôsobu života a tvorivejšou, vežkodušnejšou a radostnejšou odovzdanosou da svoje životy do služby na väčšiu Božiu slávu.”

Stránka v angličtine, na ktorej nájdete ďalšie informácie o tomto jubileu: sj2014.net

Spracoval: Peter Buša SJ

 

Obnovenie Spoločnosti Ježišovej v roku 1814 pápežom Piom VII.

18.12.2013
P. Rudolf Uher SJ novým provinciálom

Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej vám s radosou oznamuje, že generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Adolfo Nicolás SJ v stredu 18. decembra 2013 menoval P. Rudolfa Uhera SJ za nového provinciála slovenských jezuitov. P. Uher prevezme úrad provinciála v Nedežu Dobrého pastiera 11. mája 2014. Vedenie provincie je do tej doby zverené P. Jozefovi Šuppovi SJ, úradujúcemu viceprovinciálovi, ktorý túto službu vykonáva od 12. septembra 2013.
P. Rudolf Uher SJ v súčasnosti vykonáva službu predstaveného v Kolégiu Najsvätejšieho Spasiteža v Bratislave.
Ďakujeme Bohu za dar nového provinciálneho predstaveného a zahŕňame ho do svojich modlitieb.

 

 


Životopis
P. Rudolf Uher SJ sa narodil 17. novembra 1968 v Piešanoch. Vyrastal v obci Moravany nad Váhom. V roku 1987 nastúpil do Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. V roku 1990 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave. Po noviciáte pokračoval v štúdiu teológie na Teologickom inštitúte sv. Alojza v Bratislave (dnešná Teologická fakulta Trnavskej univerzity). Po kňazskej vysviacke 29. júla 1995 pôsobil dva roky ako vysokoškolský kaplán v Dome Spoločnosti Ježišovej v Košiciach, kde jeho hlavnou náplňou bola pastoračná činnos medzi vysokoškolskou mládežou a v Kostole Božského Srdca Ježišovho.
V rokoch 1997 až 2000 pokračoval postgraduálnym štúdiom fundamentálnej teológie a masmediálnej komunikácie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.
Po štúdiách pracoval šes rokov ako kaplán vo Farnosti Narodenia Panny Márie v Banskej Bystrici-Radvani, ktorú v tom čase spravovala jezuitská komunita.
V rokoch 2006 až 2007 pôsobil v Exercičnom dome v Piešanoch. Jeho náplňou bola pastoračná služba v Kostole Sedembolestnej Panny Márie, práca s rodinami, demi a mládežou v Jezuitskom pastoračnom centre v Piešanoch a dávanie exercícií.
V roku 2007 ho predstavení menovali za špirituála a v roku 2008 za prefekta rehožného dorastu (školastikov) Spoločnosti Ježišovej v Bratislave. Jeho úlohou bolo sprevádza spolubratov, ktorí absolvovali svoje teologické štúdiá, v žudskom a duchovnom rozvoji, ale tiež v príprave na kňazskú službu. Okrem toho sa venoval pastoračnej službe v Kostole Najsvätejšieho Spasiteža a práci s rodinami.
V rokoch 2009 až 2011 absolvoval štúdium formácie na kňazstvo a spirituality na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.
Po návrate z Ríma pracoval jeden rok v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove ako vicesuperior komunity a správca kaplnky exercičného domu.
Od roku 2012 pôsobí v Bratislave. Je vicesuperiorom komunity, konzultorom provinciála a delegátom pre formáciu.
Rehožnú formáciu zavŕšil treou probáciou v Ivanke pri Dunaji koncom augusta 2013.
Informoval: P. Peter Girašek SJ, sócius.
Foto: Archív SJ.

30.11.2013
Duchovný denník F. Vilka Surového SJ

Drahí priatelia

Na tomto mieste vám ponúkame na každý mesiac myšlienky a zamyslenia z duchovného denníka nášho brata Vilka Surového SJ. Nech vám slúžia pre duchovnú inšpiráciu a povzbudenie v každodennom živote. 

Január PDF, WORD
Február 
PDFWORD
Marec 
PDFWORD
Apríl
PDF, WORD
Máj
PDF, WORD
Jún PDF, WORD
Júl PDF, WORD 
August
PDF, WORD
September PDF, WORD
Október PDF, WORD
November PDF, WORD
December PDF, WORD

Životopis F. Vilka Surového SJ

 


 

Foto: Ondrej Gabriš SJ

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Vᚠe-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnos Ježišova?
1773 372(23%)
1814 458(28%)
1714 355(22%)
1540 443(27%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veri, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život a naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEźA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivos a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteža

Piešany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učitežov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - źudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijíma svoj život ako Božie povolanie.

Tomᚠa František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písa.

Spoločnos Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | Š 2014 Salieri | BeTTa webhosting