Jezuiti Bratislava | Košice
Ivanka pri Dunaji | Piešťany
Prešov | Ružomberok | Trnava
Mapa stránky English Kontakt Hľadaj
O nás
Organizácia rehole

         Spoločnosť Ježišova je rehoľný rád Katolíckej cirkvi, ktorý má hierarchickú štruktúru. Na jej čele stojí generálny predstavený, ktorý sa volí doživotne na generálnej kongregácii. Celá rehoľa sa člení na provincie, na čele provincie stojí provinciál, ktorého menuje generálny predstavený. Niekoľko provincií združených na základe jazyka alebo regiónu tvorí spoločnú rehoľnú asistenciu, ktorú pri generálovi reprezentuje generálny asistent.

         Rehoľné domy, v ktorých študujú mladí rehoľníci alebo laici, tzv. kolégia, spravujú rektori; menšie rehoľné domy s pastoračným charakterom sú rezidencie, ktoré riadia superiori. Rektorov a superiorov na návrh provinciála menuje generálny predstavený.

         Formácia mladých jezuitov je dlhá. Rozplánovaná je tak, aby priviedla mladého človeka k duchovnému a intelektuálnemu stavu zrelosti, a tým samým k tomu, aby sa podujal na úlohy, aké kladie reholi jej zakladateľa Cirkev. Každý člen rehole prechádza dvojročným noviciátom, po ktorom skladá jednoduché, no večné sľuby. Dnes je vhodné robiť aj pred-noviciát na lepšie poznanie seba i rehoľnej spoločnosti.

         Potom kandidáti na kňazstvo absolvujú filozofické štúdiá (zväčša dvojročné), po ktorých obyčajne odchádzajú na dva roky na magisterku - praktickú, pedagogickú skúsenosť v niektorom apoštolskom diele Spoločnosti, potom štyri roky študujú teológiu a po kňazskej vysviacke absolvujú pastoračný rok. Po jeho skončení sa venujú odborným štúdiám, čo závisí od ich schopností, potrieb rehole a od predvídanej budúcej práce.

         Napokon na záver riadnej formácie ešte robia tzv. „tretiu probáciu“ - tretie formačné obdobie, počas ktorého sa prehlbujú v poznaní a osvojení si Konštitúcií a základných dokumentov rehole. Počas noviciátu a tretej probácie robia veľké, mesačné duchovné cvičenia.

         Po tejto príprave skladajú jednoduché posledné sľuby alebo slávnostnú profesiu, s ktorou sa spája osobitný sľub poslušnosti Svätému Otcovi, týkajúci sa misií.

Viac o dnešnom Kolégiu a Školastikáte v Bratislave, o Spiritualite a jezuitských dielach.
SV. IGNÁC LOYOLSKÝ

     Ľudské úmysly sa často líšia od Božích úmyslov. Keď je však človek ochotný spolupracovať s Bohom, môže napokon dosiahnuť ciele, o ktoré pôvodne nemal záujem a ktoré podľa ľudských predpokladov vysoko prevyšovali jeho schopnosti. Tieto slová možno naplno uplatniť na sv. Ignáca Loyolského, zakladateľa jezuitskej rehole a na jeho životné dielo.


     Sv. Ignác Loyolský pochádzal z baskickej provincie Guipúzcoa v severnom Španielsku. Narodil sa v r. 1491 v kaštieli Loyola ako najmladší z dvanástich či trinástich detí baskického šľachtica Beltrána Ibaňeza de Oňaz. Pri krste dostal meno Iňigo Lopez, ktoré si neskôr zmenil na Ignác (Ignatius) na počesť sv. Ignáca Antiochijského. Jeho matka po jeho narodení chorľavela a čoskoro zomrela. Preto ho v prvom období jeho života dali na výchovu istej vidieckej žene v blízkos
Spiritualita sv. Ignáca a Spoločnosti Ježišovej

         Spoločnosť Ježišova (jezuiti) je apoštolská rehoľa, ktorú založil sv. Ignác z Loyoly (1491-1556).

Sv. Ignác pri modlitbe          Sv. Ignáca z Loyoly hodnotíme nesprávne, keď v ňom vidíme iba veľkého stratéga, organizátora protireformácie, znalca ľudí a psychológa. Ignác bol predovšetkým hlbokým mystikom, človekom a svätcom. V roku 1534 v kaplnke Panny Márie na Montmartri v Paríži zložil so svojimi prvými šiestimi spoločníkmi sľuby, ktorými sa zasvätil apoštolskej práci vo Svätej zemi. Keďže nebolo možné vycestovať do Svätej zeme, v roku 1538 zavolal sv. Ignác svojich spoločníkov do Ríma, kde bola založená nová rehoľa. Napísal aj Náčrt (Formula inštitútu) konštitúcii rehole, ktorý potv
Vedecká a spisovateľská činnosť
     Rehoľa mala vždy vynikajúcich vedcov, teológov, biblistov, kazateľov, katechétov a cirkevných rečníkov. Peter Kanízius, teológ a katechéta, a Róbert Bellarmín, teológ, dostali za svoje teologické diela titul učiteľ Cirkvi. K vynikajúcim teológom patrili aj: Ľudovít Molina, autor molinizmu, Gregor z Valencie, Jakub Gretser a Ján Franzelin.
     V moderných časoch sa zaskveli: Pierre Teilhard de Chardin, Jean Daniélou, Henri de Lubac, Karl Rahner a Bernard Lonergan.
Henri de Lubac SJ Pierre Teilhard de Cbardin SJ      V oblasti dejín špirituality
Pastoračná činnosť
         V počiatočnom období najviac pozornosti rehoľa venovala utvrdeniu vernosti katolíckej Cirkvi, Rímu a zápasu s reformáciou na území Nemecka, Francúzska, Rakúska, Čiech a Poľska. Na jednej strane jezuiti katechézami a kázňami prebúdzali sviatostný život, na druhej strane dišputy s inoveracmi a apologetické publikácie dosvedčovali pravdy Rímskej cirkvi.
Sv. Klaudius La Colombiére Sv. František Regis          Podľa Konštitúcií rehoľa nespravovala farnosti, ale venovala sa hlavne apoštolátu v širokom slova zmysle. Jezuiti spovedali, katechizovali, viedli ľudové m
Jezuitske školy
     Jezuiti začali vyučovať rehoľnú i laickú mládež a stali sa prvou rehoľou, ktorá za podstatný prostriedok na dosiahnutie svojho apoštolského cieľa prijala vzdelávanie a katolícku výchovu mládeže. Pretože zápas s protestantizmom sa odohrával hlavne v intelektuálnej oblasti, začali jezuiti dielo rekatolizácie vytváraním vplyvu na intelektuálne a mravné vzdelanie mládeže.
     Plán vyšších štúdií vypracovali prví jezuiti na základe novej teologickej metódy P. F. Vittoria, ďalej na základe vlastných skúseností, ktoré získali na univerzitných štúdiách v Paríži a z predpisov Tridentského koncilu. Všeobecný náčrt jezuitského školského systému bol jasný a bol všeobecne prijatý. Osobitne v kolégiách sa však program formoval samostatne a živelne, v závislosti od miestnych podmienok. Preto vznikali medzi nimi veľké rozdiely. Otázku zjednote
Jezuitské školy na Slovensku
     Jezuiti už od svojho príchodu na územie Slovenska utvárali sieť škôl: kolégia, gymnázia a univerzity. Veď ich príchod na Slovensko sa spája so zriadením kolégia v Trnave, ktoré bolo zriadené 15. septembra 1567. Neskôr boli kolégia alebo gymnáziá zriadené v Kláštore pod Znievom, Šali, Spišskej Kapitule, Trenčíne, Levoči, Prešove, Pezinku, Liptovskom Mikuláši, Rožňave, Skalici, Komárne, Bratislave, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, v Košiciach a Žiline.
     Mimoriadne dôležitou udalosťou bolo zriadenie Trnavskej univerzity 12. mája 1635 a Košickej univerzity v 26. februára 1657. Ku nim patrili tlačiarne v jednom i druhom univerzitnom meste.
     Jezuiti mali zriadený svoj Filozofický inštitút v Bratislave v rokoch 1854-1911, neskôr bol presťahovaný do Innsbrucku. V rokoch 1942-1945 bol vzhľadom na
Info - mail
Aktuálne informácie priamo na Vašu e-mailovú adresu.

Váš e-mail:
Anketa
Kedy bola obnovená Spoločnosť Ježišova?
1773 377(23%)
1814 460(28%)
1714 358(22%)
1540 451(27%)
Naše BLOGY
Božie jestvovanie - Prečo je rozumné veriť, že Boh je

Xaveriáda - svet mladých

život ťa naučí - témy, básne, miniatúry a vtipy

ŽIVOT NA ALOISIANE - TFTU A JEZUITSKÝ KOSTOL V BRATISLAVE

LITURGIA A HUDBA - UNIVERSA LAUS na Slovensku

CHORUS SALVATORIS - MIEŠANÝ ZBOR PRI JEZUITSKOM KOSTOLE NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA V BRATISLAVE

Trnava Velehrad - Projekt podporovaný Európskou Úniou

Denný stacionár pre seniorov z okolia Trnavy - Starostlivosť a program počas celého dňa

JEZUITSKÉ STRETKÁ - Komunity kresťanského života - CVX

Ružomberok - Jezuitský kostol Povýšenia svätého Kríža

Bratislava - Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Piešťany - Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Trnava - Jezuitský kostol Najsvätejšej Trojice

Filozofia na TFTU - Kresťanská filozofia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave

Združenie učiteľov filozofie - Učitelia filozofie na Teologických fakultách v Čechách a na Slovensku

Filozofia náboženstva - Slovenská sekcia Stredoeurópskej spoločnosti pre Filozofiu náboženstva

Teológia na TFTU - Aloisianum - Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Jezuitské pastoračné centrum v Piešťanoch - Blog o aktivitách a živote JPC

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku - Ľudia, príbehy, dôležité udalosti

Svetové dni mládeže (MAG+S) - pre tých, ktorí od SDM chceme VIAC

Životné povolanie - Prijímať svoj život ako Božie povolanie.

Tomáš a František Munkovci - kandidáti blahorečenia

Utečenecký tábor Dollo Ado - JRS - pomoc somálským uprchlíkům v Etiopii

Pedagógovia na TFTU - Blog pedagógov Teologickej Fakulty TU v Bratislave

Duchovné cvičenia - Pár slovami vysvetlite, o čom budete písať.

Spoločnosť Ježišova na Slovensku, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava
Administračné prostredie | | E-mail | © 2014 Salieri | BeTTa webhosting